مبل شنی چیه

مبل شنی چیست ؟

/%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مبل شنی چیست ؟ معنای مبل شنی یعنی چه ؟میتوان مبل را از شن پر کرد ؟ چطور مبل را پر از شن کرد ؟